reakce Jiřího Kyliána na petici „Mayday Žvahov 2018“

Ve vlaku z Duisburgu do Karlových Varů 27. června 2018

„pro ty, kterých se to týka“

Jsem Jiří Kylián – choreograf.

Čtvrt století jsem byl ředitelem Nizozemského tanečního divadla, s nímž jsme hostovali v nejprestižnějších divadlech světa. Z jejich velkého množství uvádím jen Národní divadlo v Praze, Pařížskou operu a Metropolitní Operu v New Yorku. V dubnu tohoto roku jsem byl zvolen členem francouzské „Académie des Beaux-arts“. Kvůli mému vstupu do této neobyčejně vážené umělecké instituce byly její statuty rozšířeny o novou disciplinu: choreografii.

Tento krátký úvod píši jen proto, abych ujasnil, že choreografie a tanec nabývají ve světě stále více váhy a úcty. To je evidentní takřka ve všech zemích Evropy s výjimkou České republiky. O tanci a choreografii bych mohl psát nekonečně, ale pro nezasvěcené je důležité si uvědomit, že tanec je nejenom nejstarším ale současně i nejosobitějším lidským uměleckým výrazem. Musí být respektován, vyučován a chráněn. Musí mu být dáno prominentní místo v našem kulturním podvědomí a vědomí, které už dávno měl mít. Proto je zapotřebí jej vehementně podporovat a dát mu reálné možnosti optimálního uplatnění.

Frází o podporování tance jsme už slyšeli dost. Mě se ale jedná o jeho hmatatelnou podporu ve formě velkoryse koncipované budovy, která by umožnila prvotřídní výuku a presentaci soudobého tance s mezinárodní nosností.

Budova na Žvahově, která se neúnavným snažením lidí z TCP stala významným mezinárodním centrem soudobého tance a vývoje choreografie, by jim v nejbližší době měla být odejmuta, aniž by si některý z politiků, kteří se na tomto zničujícím rozhodnutí podíleli, dělali starost, kam teď s nimi….!

České republice se ve srovnání s mnohými jinými evropskými státy daří velmi dobře, a v minulosti bylo vždy ctností takových prosperujících států, aby se starali o kulturní hygienu svých občanů. Pakli se tak nestane, vždy se to v budoucnu vymstí.

Tanec a choreografie jsou nejenom neodmyslitelnými členy naší umělecké rodiny, ale jsou zároveň jejími nejstaršími sourozenci. Už dávno známe slavný výrok Miroslava Tyrše: „V zdravém těle zdravý duch….!“ To ale neplatí jen o sportu. Tanec tříbí ducha, a naší povinností je, se o naší duševní hygienu starat. Tanec je k tomu tím nejlepším prostředkem.

Je na čase, aby si to naši politikové uvědomili. Vybudování takového Choreografického Centra v Praze by se stalo důležitým a nekonvenčním gestem kulturní politiky České republiky. Česká republika by se takovýmto činem stala jakýmsi kompasem pro kulturní vývoj Evropy. Nemám pochyb, že politikové, kteří nehledí jen na momentální řešení jakýchsi problémů, ale naopak mají odvahu podpořit významné projekty směřující do budoucna, dostanou nevymazatelné místo v kulturních dějinách naší vlasti.

Jenomže k tomu je zapotřebí odvahy. V dané situaci nevím kdo jí má.

Jiří Kylián

www.jirikylian.com

text petice zde: petice 18-06-14 text

Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 5 projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2017 na svém jednání dne 19.6.2018.

Jenom pro připomenutí rozpočet pro rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 5 dne 16.2.2017.

Již při přípravě tohoto rozpočtu se z jedné strany ozývaly hlasy o zodpovědném přístupu, z druhé strany se ozývala kritika.

Pojďme se tedy podívat, jak to vše dopadlo.

Ve schváleném návrhu hospodaření MČ Praha 5 pro rok 2017 se počítalo s celkovými příjmy 1 050,6 mil. Kč a celkovými výdaji 1 292,6 mil. Kč. Z tabulky č.1 vyplývá, jak se plánované příjmy a výdaje podařilo naplnit.

 

tab. č.1 – Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2017
 v mil. Kč Upravený rozpočet 2017 Skutečnost k 31.12.2017 % plnění k UR
Příjmy                              1050,60                                   992,40    94,5
Výdaje                                1292,60                                   820,00    63,4

 

Z tabulky č.2 je patrné, že celkové skutečné příjmy byly inkasovány ve výši 992,40 mil. Kč, což je 94,5% z plánovaných příjmů. Mohlo by se zdát, že skutečnost není až tak špatná.

Pokud se však podíváme na strukturu příjmů, 89,3 % z toho činily přijaté transfery. To znamená, že 886,7 mil. Kč bylo přijato ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a z převodů ze zdaňované činnosti, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které dosáhly za rok 2017 výše 157,7 mil. Kč.

Zjednodušeně řečeno, jsou to „peníze“ MČ Praha 5, které zbyly z minulých let. Což byl jeden z argumentů kritiků rozpočtu, který se týkal „projídání finančních rezerv“ vytvořených v dřívějších obdobích.  Takže najednou se jeví celá záležitost v jiném, méně pozitivním světle.

 

tab. č.2 – Příjmy MČ Praha 5 za rok 2017

     Upravený rozpočet 2017 S    Skutečnost k 31.12.2017 % plněno k UR
Vl  Vlastní příjmy                                   107,80                                   105,70    98,1
P   Přijaté transfery                                   942,80                                   886,70    94,0
C   Celkem                                1050,60                                   992,40    94,5

 

Celkové skutečné výdaje dosáhly výše 820,0 mil. Kč (viz. tab. č.3).

tab. č.3 – Výdaje MČ Praha 5 za rok 2017
 v mil. Kč Upravený rozpočet 2017 Skutečnost k 31.12.2017 % plněno k UR
Výdaje                                1292,60                                   820,00    63,4

 

Výdajová strana byla naplněna jen na  63,4%. To zní vskutku dobře. Hospodárnost, omezování výdajů, na to všichni slyší.

Jestliže se ovšem blíže budeme zabývat strukturou výdajů, nelze si nevšimnout, že výše celkových výdajů byla ovlivněna také některými negativními faktory, z nichž za hlavní lze považovat „nedočerpanostinvestičních výdajů. Ty byly vyčerpány na 35% plánovaného objemu. Jako důvod udává MČ Praha 5 buď nerealizování některých investičních akcí nebo dokončení některých investic až v roce 2018.

Proto MČ Praha 5 požádala hl.m. Prahu o převod nedočerpaných finančních rozpočtů v celkové výši 246,8 mil. Kč, což je 77,4% investičních dotací přidělených pro rok 2017 hl.m. Prahou, do rozpočtu roku 2018.

To zaráží hlavně u oblasti Školství a Sociální věci a zdravotnictví, kde čerpání investičních výdajů dosáhlo 33,3% plánovaného objemu, resp. 29,6%. Toto je velmi tristní vysvědčení pro MČ Praha 5.

MČ Praha 5 by měla uplatnit sebereflexi ve svých řadách a udělat si pořádek v procesu přípravy, schvalování a realizace všech investic (a nejen jich).

Celkový závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2017 skončil přebytkem 172,4 mil. Kč. Ano skončil sice přebytkem, ale za jakou cenu. Neinvestovat však do takových oblastí, které zde byly uvedeny (a nejen do nich)  představuje zátěž pro hospodaření MČ Praha 5 v dalších letech, ale vede k omezení či pozastavení rozvoje v těchto oblastech.

Ing. Tomáš Kunst – ekonom

 

 

 

 

Informace ze zastupitelstva

V úterý 19.6.2018 se konalo zasedání zastupitelstva opět od 9.00 hod.

– Pro příští volební období bylo stanoveno 43 zastupitelů, tedy o dva méně, než je tomu v tomto volebním období. V diskusi se proti snížení a tedy i úsporám finančních prostředků vyslovil kromě opozice i zástupce koaliční KDU.

– Jak vypadá na radnici demokracie v praxi předvedli koaliční zastupitelé již v úvodu při schvalování programu zasedání. Na návrh radního Trojánka (ANO) byly z programu vyřazeny 3 body předložené předsedou KV Velkem (SZ). Dva se týkaly kontroly plnění usnesení zastupitelstva a jeden výpovědi výrobní firmě Dantik z nájmu ve školním areálu Žvahov. Na návrh radního Homoly (STAN) byl vyřazen bod zastupitele Chramosty (ČSSD) o neplnění jednacího řádu. Vše proběhlo bez jakéhokoliv zdůvodnění. Podle starosty Richtera (TOP 09) se prý při schvalování  programu nediskutuje. V obou případech hlasovalo pro vyřazení bodů předložených opozicí 24 koaličních zastupitelů. Až dodatečně jsme obdrželi informaci, že předseda KV Velek nepředložil ke svým 2 bodům, které se měly týkat kontrol plnění usnesení minulých zastupitelstev  žádné podklady.

– Byly schváleny připomínky MČ k Metropolitnímu plánu. Je jich cca 470. Občané a spolky mohou předávat své připomínky na MHMP ještě  do 26.7. Tady je třeba ocenit pracovní úsilí některých členů výboru územního rozvoje, pracovní skupiny složenou z architektů a odboru územního rozvoje.

– Byla schválena účetní závěrka za rok 2017 a závěrečný účet téměř bez diskuse. Upravený plán investic byl plněn opět pouze na 35% a plán oprav jen na cca 30%. Tím došlo v hlavní činnosti k přebytku místo plánovaného schodku.

– Pro školství byl schválen roční plán jako součát Místního akčního plánu (MAP), který byl vzat na vědomí. Předkladatelem byl zástupce starosty Šolle (KDU). Z praktického hlediska tento MAP podporovaný z prostředků EU určitě nemůže nahradit koncepci školství, kterou měl Šolle předložit do zastupitelstva již v polovině roku 2016 a dosud není dokončena.

– Všechny prodeje bytů byly schváleny. Opozice kritizovala neexistenci bytové politiky.

– V různém podal první zástupce starosty Slabý (ANO) informaci o EkoMotolu. Externí právnička Jirásková připravuje žalobu na EkoMotol. V současnosti se dělají posudky. Studie proveditelnosti na sanaci skládky není ještě hotová.

– V bloku občanů vystoupil pan Šváb z OS Přátelé Malvazinek. Dále 2 matky dětí ze  ZŠ Žvahov a zást. ředitele ZŠ Žvahov pan Horkel. Kritizovali, že  TCP hodlá v areálu na Žvahově zůstat a chválili radnici za vstřícnost k ZŠ. Že TCP nemá kam jít přítomné rodiče ani pana Horkela evidentně nezajímalo. Stejně je nezajímá přítomnost výrobní firmy Dantik ve školském areálu.

Setkání s občany Barrandova

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
a SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ
PRAHY 5
Vás zve na přátelské setkání občanů
Barrandova a okolí. Přijďte s námi probrat
problémy vašeho bydliště. Zajímá nás, co se
ve vaší čtvrti děje. Rádi si Vás vyslechneme.
KDY: čtvrtek 21. 6. 2018 od 18:00
KDE: Cik cak restaurant, Voskovcova 30, Praha 5
Těšíme se na Vás!
„SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ PRAHU 5“
Piráti, Sdružení nezávislých občanů Prahy 5
(SNOP 5) a zástupci místních spolků spojili své
síly. Známe potřeby obyvatel Prahy 5 a hájíme
vaše zájmy:
• Přineseme férovou radnici, uživatelsky
příjemnou pro všechny
• Prosadíme ohleduplný rozvoj městské
části bez nadměrného zahušťování
výstavby a rušení zeleně
• Vyřešíme místní problémy dopravy v
zájmu našich občanů
• Zkvalitníme sociální služby pro seniory
• Zajistíme dostatek míst ve školkách
a školách a podpoříme jejich kvalitu

 

Nekorektní články o TCP

V MF DNES v sobotu 9. června a v Metru v úterý 12. června vyšly články o tom, jak Taneční konzervatoř  TCP nechce opustit své sídlo na Žvahově, ačkoliv dostala od MČ Praha 5 výpověď. V obou článcích jsou informace hrubě zkreslené. Novinářům je předal mluvčí Prahy 5 pan Jakub Večerka. Ten nastoupil do funkce nedávno a tak se nelze divit, že se v cca 12 let trvajících neshodách nevyzná. Někdo mu ale pokřivené informace musí předávat. I to se časem zjistí. TCP nemá prostor, aby veřejnosti vysvětlila šikanu, která začala již za starosty Jančíka. Bohužel starosta z TOP 09 Radek Klíma ve snaze vypudit TCP z areálu na Žvahově pokračoval a jeho spolustraník a současný starosta Pavel Richter chce vyhnání (a tím i likvidaci) TCP dotáhnout ještě do konce tohoto volebního období. Při tom, jak je vidět, se vedení radnice neštítí klamat veřejnost. Za současné situace tak jedině soud může rozhodnout o platnosti výpovědi z nájemní smlouvy. TCP totiž podalo žalobu na neplatnost výpovědi pro rozpor s dobrými mravy. Každopádně by radnice měla zajistit, aby současná situace měla minimální dopad na žáky obou škol.

Jiří Vejmelka